อ้างอิงชื่อหนังสือ : บริบททางการศึกษา

เรื่อง : สภพาและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : ชินภัทร ภูมิรัตน , ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545

พิมพ์ครั้งที่ 2 พศ.ศ. 2548 จำนวน 200 เล่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น