หน้าที่1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นที่เชื่อกันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยทำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันซึ่งมีผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทรกซึมและผสมกลมกลืนในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การพัฒนาด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีแก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยรัฐบาลจะต้องให้การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าหากเราปล่อยให้การพัฒนาดำเนินไปตามสภาพโดยขาดการควบคุมดูแล ผลกระทบในทางลบจะเกิดขึ้น เช่น การขาดดุลการค้ากับต่างประเทศอันเนื่องมาจากการนำเข้าของสินค้า เทคโนโลยีประเภทอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกจากต่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทางวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสลายอย่างรวดเร็ว เพราะขาดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 สภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย ระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา สภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.1 สังคมไทยกับความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       สังคมไทยที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สภาพความเชื่อในเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไม่มีเหตุผลยังมียุมาก เช่น เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ เวทมนต์ คาถา ภูติผีปีศาจ ซึ่งยังไม่เป็นสังคมทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเชื่อในเรื่องการได้มาของตัวเลขด้านการพนัน การเล่นหวย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น